GEO ENG

სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი

აპარატის უფროსი
ნინო უტიაშვილი
ტელ: 0350 27-03-00
ელ-ფოსტა: info@kakheti.gov.ge  


სამსახურის ფუნქციები:

• ადმინისტრაციის საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, ერთიანი საქმისწარმოების (მათ შორის, საიდუმლო) უზრუნველყოფა და დოკუმენტაციის არქივის წარმოება;
• სახელმწიფო რწმუნებუ